Sosiaalinen media
Tilaa Avoinvirta sähköpostiisi

Sähköposti:

Palvelun tarjoaa FeedBurner

AVO-hankkeessa tapahtuu

Avoinvirta-blogin tuoreimmat blogikirjoitukset voit tilata myös sähköpostiisi.

AVO-julkaisuja

Lisää AVO-aineistoja AVO-wikissä


AVO-hankkeen tapahtumia


Lisää AVO-tapahtumia AVO-kalenterissa ja AVO-webinaarit-sivulla


Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa – esitys aukikirjoitettuna (LEHMÄTKIN LENTÄIS)

Niin tuli ja meni ITK-konferenssi - opetusalan kotimainen vuoden päätapahtuma ja TVT:n opetuskäytöstä kiinnostuneiden opettajien, kouluttajien, tutkijoiden, hallintoväen, yrittäjien ja muiden propellipäiden kokoontumisajo. Ensiksi palaan perjantaiseen foorumiesitykseen, jonka pidin yhdessä Parkanon Keskustan koulun opettajan Arja Pihlajan kanssa.

Tässä esityksen diat:

Avaa esitys SlideSharessa

Ja tässä Arjan Prezi-esitys, joka on näistä kahdesta se kiinnostavampi:

Avaa esitys Prezissä

Alla olevassa kirjoituksessa käyn esitystämme tarkemmin läpi. Samalla tämä on eräänlaista reflektiota (kuten blogikirjoitukseni usein).

Tavoitteena tukea yhteisöllistä työskentelyä ja -oppimista

Esityksen alussa kerroin Purot.net-wikin taustalla olevista tavoitteista ja alkuperäisestä ideasta uudistaa wikien käyttöliittymää ja -tapaa aiempaa sosiaalisemmaksi. Kertauksena: Purot.net:in takana on oivallus yhdistää samaan käyttöliittymään sisällöntuotanto ja keskustelu vierekkäin ja siten tukea mahdollisimman tehokkaasti yhteisöllistä työskentelyä ja oppimista. Tietääkseni Purot.net on ensimmäinen some-palvelu, joka esitti tämän käyttöliittymäratkaisun.

Keskustelu on tärkeää yhteisöllisessä työskentelyssä, koska keskustelussa sovitaan aluksi ryhmän keskinäisestä tavoitteesta, työskentelytavoista ja mahdollisista rooleista/vastuualueista. Tämä vaihe on nähty tärkeäksi useissa pedagogisissa malleissa kuten tutkivassa oppimisessa ja ongelmalähtöisessä oppimisessa. Pedagogisista malleista lisää aiemmassa kirjoituksessa.

Kun ryhmätyöskentely pääsee kunnolla vauhtiin, keskustelu on yhä tärkeää, koska keskustelussa ryhmän jäsenet jakavat tietoa, esittävät kysymyksiä, selittävät/argumentoivat omia näkemyksiään ja siten rakentavat työskentelyn aiheesta yhteistä näkemystä. Olennaisena osana on samaan aikaan kehitellä yhteistä tuotosta, joka tapahtuu wikin sisältöä muokkaamalla ja täydentämällä. Yhteisöllisen työskentelyn/oppimisen prosessi tapahtuu näin sekä keskustelun että yhteisen sisällöntuotannon avulla. Keskustelun pohjalta rakennetaan sisältöä ja sisällön pohjalta keskustelu jatkuu seuraaviin vaiheisiin. Kokonaisuutena kyse on yhteisöllisen tiedonrakentelun prosessista, joka etenee ikään kuin sykleinä vaihe vaiheelta eteenpäin. Oleellista on, että kaikki ryhmän jäsenet ottavat yhtälailla osaa työskentelyyn ja jakavat vastuun sen etenemisestä.

Yllä olevan kuvauksen voisi tiivistää siten, että Purot.net on sosiokonstruktivistinen yhteistyö- ja oppimisalusta. Näin teoreettista tavoitetta ei ole koskaan asetettu, vaan kyse on palvelun kehitysprosessin tuloksesta. Purot.net syntyi käytännön opetuskokemusten ja -tarpeiden sekä kollegoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta – hyvin samalla tavalla kuin miten Purot.net:in tarkoitus on tukea yhteisöllistä oppimista.

Kokemuksia ja tutkimusta Purot.net:in käytöstä

Esityksen toisessa vaiheessa kerroin lyhyesti joitakin käyttökokemuksia ja tuloksia Purot.net:in käytöstä.

Vuosia sitten hypoteesina oli, että keskustelun nostaminen käyttöliittymässä selvästi esiin, johtaisi keskustelujen lisääntymiseen wikisivuilla. Väitän, että tämä pätee kaikkiin nettipalveluihin ja ohjelmiin: ohjelmaa käytetään pääsääntöisesti siten kuin mihin sen käyttöliittymä käyttäjää ohjaa. Käytännössä tämä näkyy siinä, että ohjelman helpoimmin havaittavia ja käytettäviä toimintoja käytetään enemmän kuin niitä, jotka jäävät käyttäjältä huomaamatta. Mielestäni tämä on hyvin maalaisjärkistä – mutta silti törmään jatkuvasti siihen, että joko a) on valittu vääränlainen ohjelma tiettyyn tarkoitukseen tai b) käytetään jotain ohjelmaa ikään kuin väkisin tarkoitukseen, jota se ei selvästi tue.

Purot.net:istä on tarkoituksella haettu ja hankittu erilaisia käyttäjäkokemuksia, jotta palvelua voitaisiin jatkuvasti kehittää ja tarjota käyttäjille heidän toivomia ominaisuuksia. Olemme tehneet yhteistyötä mm. Oulun yliopiston LET-tutkimusyksikön kanssa, jonka tuloksena Purot.net:istä on tehty koulutusteknologian opintojen projektityö sekä pro gradu -tutkielma wikin käytöstä äidinkielen opetuksessa. Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Tarkemmin voit lukea seuraavista linkeistä:

Lisäksi allekirjoittanut on tutkinut Purot.net-wikin käyttöä Innolukio-ideakilpailussa luovan ongelmanratkaisuprosessin tukemisessa. Tästä voit lukea lisää viime vuotisesta ITK-esityksestä ja -kirjoituksesta. Innolukio-kilpailuista kertyneistä monipuolisista aineistoista teen omaa väitöskirjatutkimustani. Siihen tulen palaamaan vielä monta kertaa sitä mukaan, kun tutkimusaikaa löytyy.

Parhaillaan Purot.net:iin liittyen on lisäksi menossa käytettävyyteen keskittyvä pro gradu -tutkimus Oulun yliopistossa. Siinä wikin käyttöä tutkitaan silmänliiketestin sekä perinteisemmän käytettävyystestin avulla.

Joku voi ehkä ihmetellä miksi käytämme aikaa näihin opiskelijoiden opinnäytteisiin ja tutkimuksiin, tai miksi itse en keskity pelkästään tuotteen markkinointiin. Vastaus on helppo: uskon, että tutkimuksen ja käyttäjäkokemusten avulla voimme ymmärtää wikissä tapahtuvaan yhteistyöhön ja oppimiseen liittyviä ilmiöitä ja mekanismeja entistä paremmin, ja että sen pohjalta voimme jatkuvasti kehittää palvelua yhä paremmaksi. Näin tapahtuu jatkuvasti.

Toisaalta kyse on ohjelmistokehittäjän helmasynnin välttämisestä: olisi kovin helppoa keskittyä pelkästään omaan näkökulmaan ja unohtaa muiden mielipiteet, ajatukset ja ideat. Jokainen yksittäinen käyttäjäkokemus auttaa meitä katsomaan Purot.net:iä uudestaan ”laatikon ulkopuolelta”.

Kolmanneksi kyse on tietenkin ”rakkaudesta lajiin”. Haluan osaltani olla tukemassa TVT:n opetuskäytöstä kiinnostuneita opiskelijoita ja tarjoamassa mielekkäitä tutkimusaiheita, joista saadaan oikeasti käyttökelpoista tietoa.

Purot.net:in käyttökokemuksia Parkanosta

Esityksen toinen puoli koostui Arja Pihlajan kokemuksista Purot.net:in koulupaketin käytöstä peruskoulun 3. luokassa. Olin kysynyt Arjan mukaan ITK-esitykseen, koska tiesin hänet idearikkaaksi opettajaksi  ja innokkaaksi wikin käyttäjäksi. Toivoin saavani yhteisen ITK-esityksen ohessa jälleen uusia näkökulmia wikin käyttöön ja kehitystyöhön. Ainakin minun toiveeni esityksen ja yhteistyön suhteen ylittyivät runsaasti. :)

Suosittelen katsomaan Arjan Prezi-esityksen tarkoin yläpuolelta. En käy sitä tässä kokonaan läpi, mutta nostan esiin joitakin kokemuksia ja havaintoja, jotka eniten kiinnittivät huomiotani. Epäilemättä näistä havainnoista voi olla myös laajemmin hyötyä TVT:n ja sosiaalisen median opetuskäytössä.

Sallii persoonallisen otteen ja varioinnin, taipuu eri vaatimustasoille

Mitä pienempien oppilaiden kanssa tehdään työtä, sen tärkeämpää on, että oppilaat voivat tuoda luovasti oman persoonansa esille. Se motivoi ja saa tuntemaan ympäristön ”omaksi”. Sama pätee toki opettajaankin.

Yksi Purot.net:in tausta-ajatuksista on, että kukin opettaja voi käyttää wikiä haluamallaan tavalla ryhmänsä kanssa. Monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat hyvin monenlaisen luovan käytön. Wikin käyttö onnistuu myös monen ikäisten kanssa – viimeistään silloin, kun lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan (tietokoneen käytön he oppivat jo paljon aiemmin).

Tietohallintovapaa!

Monessa oppilaitoksessa tuntuu olevan sellainen tilanne, että tietohallinto rajoittaa opetuksessa käytettäviä some-palveluita eikä tarjoa tukea niiden käytölle. Tämä sinänsä on kummallista, koska tietohallinto on opetuksen tukitoimi, jonka pitäisi reagoida opettajien muuttuviin tarpeisiin. Toisaalta tietohallinto on helposti byrokraattinen ja jäykkä niiden palvelujen käytön suhteen, joita se hallinnoi. Tällöin opettajille voi olla helpotus käyttää oppimisalustaa, joka ei ole ns. tietohallinnon takana, vaan on opettajien itsensä hallinnoitavissa ja toisaalta niin helppokäyttöinen, että käyttötuen tarve on vähäinen – ja kun sitä tarvitaan, niin se on nopeasti saatavissa palveluntarjoajalta.

Turvallinen, kotimainen

NSA-paljastusten jälkeisessä maailmassa on arvo sinänsä, että tiedot säilyvät kotimaassa. Yhteistyön voi myös odottaa olevan mutkatonta ja joustavaa kotimaisen palveluntarjoajan kanssa – josta tämä tarina osaltaan on esimerkki.

Wiki kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

Minulle uutta oli tapa, miten Arja on käyttänyt wikiä vanhempien kanssa viestimiseen. Tätä voi pitää varsinaisena pioneeritoimintana. Luokan wiki on vanhemmille avoin, joten he voivat seurata sen kautta, mitä koulussa tapahtuu. Lisäksi wikissä on vain vanhemmille näkyviä osia.

Alla on otteita Arjan tekemästä kyselystä, jossa hän selvitti, miten oppilaiden vanhemmat ovat kokeneet wikin käytön. Vastaajia oli yhteensä 19 (luokassa on 20 oppilasta).

Tuonut lisäarvoa opiskeluun 17/19 (89 %)

Helppokäyttöinen 17/19 (89 %)

Käytössä päivittäin tai lähes päivittäin 18/19 (95 %)

Oppilas on pystynyt kirjautumaan omatoimisesti 19/19 (100 %)

Näiden tulosten perusteella wiki ei ole pelkästään luokan yhteinen tila verkossa, jossa käydään oleskelemassa ja katsomassa tuoreita päivityksiä, vaan sen on nähty tukevan opiskelua. Vanhempien mielestä wiki on myös helppokäyttöinen – mistä kertoo sekin, että oppilailla ei ole ollut avuntarvetta wikiin kirjautumisessa.

Wiki on sosiaalisen median yksi sovellus

Kyllä, ei paineita muuhun käyttöön 17/19 (89 %)

Oppilaiden vanhempien mielestä wikin lisäksi ei ole tarpeen käyttää muita some-palveluita kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yllättävänä voi pitää, että luokan käytössä ei ole myöskään Wilmaa, vaan Purot.net täyttää siltäkin osin yhteistyön tarpeet. Luokan wikiin on tehty oma sivunsa, johon on pääsy vain opettajalla ja vanhemmilla. Näin wikin kautta onnistuu myös pelkästään aikuisten väliset keskustelut. Purot.net:in vuorokausittaiset sähköposti-ilmoitukset uusista keskusteluviesteistä ja muokatuista sisällöistä pitävät huolen, että wikiin tulleet asiat eivät jää huomaamatta. Lisäksi Arja käyttää wikin ryhmäsähköposteja tiedotteiden lähettämiseen vanhemmille.

Sisällöt

Tiedotteet vanhemmille 19/19 (100 %)
Opetuspelit 16/19 (84 %)
Etusivu viesti-ikkunoineen 15/19 (79 %)
Läksykalenteri 15/19 (79 %)
Videot, kuvat, tehtävät, joista näkee, mitä on tehty 15/19 (79 %)
Opetusvideot 14/19 (74 %)
Lukujärjestys 13/19 (68 %)
Oppilaiden omat sivut 13/19 (68 %)

Tähän kokosin vanhempien vastauksista heidän eniten seuraamat luokkawikin sisällöt. Luonnollisesti vanhemmille tärkeintä on opettajan tiedotteet heille, mutta lisäksi luokkawikin kautta seurataan lasten koulunkäyntiä monella tavalla -mukaanlukien varsinaista opetusta videoiden muodossa.

Wikistä on ollut hyötyä

Kun on pitänyt tarkistaa läksyt 19/199 (100 %)
Sairauden tai poissaolon aikana 14/19 (74 %)
Kun pitänyt tarkistaa, mitä on liikunnassa 12/19 (63 %)
Koko perheelle tieto- ja viestintätekniikan käytön edistämisessä 12/19 (63 %)
Kun oppilas on tarvinnut lisätietoa, apua 10/19 (53 %)
Kokeisiin kerrattaessa, esim. opetusvideot 10/19 (53 %)
Kun oppilas on kiinnostunut lisätiedoista 10/19 (53 %)

Lienee odotettua, että useimmin wikistä on hyötyä läksyjen tarkistamisessa. Kun wikiä käytetään aktiivisesti opiskelussa ja opetuksen tukiympäristönä, siitä on hyötyä myös oppilaan ollessa sairaana/poissa, koska wikin kautta voi tällöin seurata, mitä koulussa on tänään tehty. Läksyjen tapaan liikuntatuntien ohjelma on kätevää tarkistaa wikistä.

Yllättävin ja samalla ehkä mieluisin tulos on, että yli 60 % vanhemmista on kokenut wikin edistävän koko perheen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tässä kohtaa wiki ylittää sen varsinaisen käyttötarpeen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä: sillä on ollut laajempaa/syvempää vaikutusta oppilaiden perheisiin. Mielestäni tässä ollaan tekemisessä sellaisen ilmiön kanssa, jota ei useinkaan koti-koulu-akselilla saavuteta, ja jota siksi sietäisi tutkia tarkemmin.

Samalla täytyy muistaa, että opettajalla on suuri merkitys siinä, miten ja mihin wikiä käytetään ja millaisia hyötyjä siitä saadaan. Joka tapauksessa olen erittäin tyytyväinen, että Purot.net on osaltaan mahdollistanut nämä tulokset.

Tässä vielä vanhempien vapaita kommentteja:

Hieno keksintö tehdä opetusvideoita, joita voi rauhassa katsella kotona. Hoksasin ne kunnolla vasta hiljattain. Samoin oli kiva katsella videota oppitunnilta, niitä lisää. :)

Viestintä koulun ja kodin välillä on mutkatonta, kun tieto viestistä Wikissä tulee sähköpostiin ja asia on myös s-postilla luettavissa.

Lapsille oivallinen tapa tutustua sosiaalisen median käyttöön.

Tekee näkyväksi koulun toimintaa ja lasten tuotoksia, siinä mielessä hyvä.

Reaaliaikainen, mainio keksintö!

Tästä nostan esiin kommentin sosiaalisen median käyttöön tutustumisesta. Tapahtuipa se minkä tahansa some-palvelun avulla, niin pidän tärkeänä, että oppilaat voivat jo alaluokilla harjoitella sosiaalisen median perustaitoja kuten omien sisältöjen työstämistä, julkaisemista ja keskustelua turvallisessa ympäristössä, joka samaan aikaan mielletään avoimeksi (tässä tapauksessa luokan oppilaiden, vanhempien ja koulun muiden opettajien kesken). Olennaista on, että kyse on ”aidosta” sosiaalisen median palvelusta, sillä samoja asioita ei opita 1990-luvun verkko-opetuksen ideologiaan perustuvissa perinteisissä verkko-oppimisympäristöissä.

Iloa ja yllätyksiä wikeistä

Arjan kokosi esityksensä loppuun kaksi listaa yhteenvetona wikien käytöstä opetuksessa. Otin kuvakaappaukset tähän, koska en halunnut jättää näistä mitään pois:

Kuvakaappaus Arja Pihlajan esityksestä http://prezi.com/8isw6x3iojnn/pihlajanvesat/

Kuvakaappaus Arja Pihlajan esityksestä http://prezi.com/8isw6x3iojnn/pihlajanvesat/

 

Vielä kerran kiitokset Arjalle yhteistyöstä ja samoin kiitos kaikille teille, jotka olitte seuraamassa esitystämme ITK:ssa! :)

 

P.S. Jos sinulla on palautetta tai ideoita Purot.net:istä, voit lähettää ne täältä.

P.P.S. Jos mielessäsi on jokin tutkimus- tai muu yhteistyöehdotus wikien käyttöön liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä!

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä LEHMÄTKIN LENTÄIS.

ITK Tutkijatapaaminen 9.4.2014 Hämeenlinna, Aulanko (AKTIIVI Plus)

ITK:n tutkijatapaaminen kerää yhteen tutkijoita esittelemään tutkimuksiaan erityisesti opetukseen ja opetusteknologiaan liittyvistä aiheista. Tapaamisessa pääsee muun muassa seuraamaan tutkimuksen trendejä sekä keskustelemaan opetusteknologian käytöstä sekä sen tutkimisesta. Tutkijatapaamisen avasi Jarmo Viteli kertoen samalla tuoreimmat kuulumiset rapakon takaa opetusteknologian uusista tuulista … Continue reading

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä AKTIIVI Plus.

Networked Learning Conference 7.-9.4.2014, Edinburgh (AKTIIVI Plus)

Networked Learning Conference on akateeminen opetusteknologiaan ja oppimisverkostoihin keskittynyt konferenssi, joka on järjestetty joka toinen vuosi 90-luvun lopulta alkaen. Itse kuulin konferenssista ensimmäistä kertaa Vancouverin ELearnissa vuonna 2009. Silloin en ehtinyt lähettää paperia seuraavaan Tanskassa 2010 järjestettyyn konferenssiin, mutta vuonna … Continue reading

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä AKTIIVI Plus.

ITK-torilla riitti hulinaa! (AKTIIVI Plus)

Hyvää alkanutta viikkoa kaikille! AKTIIVI-verkosto osallistui viime viikolla joka kevät järjestettävään ITK-konferenssiin Hämeenlinnan Aulangolla. ITK järjestettiin 25.kerran ja runsas kävijämäärä takasi meille kiireisiä ja antoisia päiviä. AKTIIVI-verkosto oli mukana ITK-torilla, jossa tarjosimme kävijöille kaiken kiireen ja ruuhkan keskellä mahdollisuuden istahtaa … Continue reading

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä AKTIIVI Plus.

Tuli joukkoluettua sanomalehteä eli Storify prosessilukijan apuna (Opeblogi)

Viikonloppulehtilaatikko L9 Rautalahdentie

Ajatuksella lukeminen ja verkkolukemisen silmäilevä informaatiovirtaa seulova lukeminen voivat yhdistyä. Tässä tarina tältä aamulta.

Aamun Hesari odottaa edelleen tuolla puolen kilometrin päässä viikonloppulaatikossa noutamista. Hitaisiin viikonloppuaamuihin kuuluu someviestien kuikkiminen. Tänään virrasta pomppasi kahtena nostona Hesarin juttu professori Beng Holmströmin haastattelusta. Juttu oli otsikoitu: Tunnetun talousprofessorin arvio suomalaisista: Ylikoulutettuja alisuoriutujia. Nuo kaksi nostoa olivat ristiriitaisia: toinen myötäili juttua ja toinen kritisoi.

Luin jutun ja mietin sen sanomaa. Luin kommentit ja Twitter-viestit. Mietin aamupuuhaillessani. Jäsentelin virtuaalisten juttukumppaneiden kanssa haastattelua. Kokosin jäsentelyn Storify-palvelun avulla, joka on hyvin näppärä tähän tarpeeseen. Otsikoin ja laitoin välikommentteja. Ryhmittelin kommentteja.

Tulin siinä samalla miettineeksi, miten hyvä väline Twitter ja muu netti Storifyn kanssa olisi lukiolaisille verkkolukemisen opetteluun samalla kun sisällön kautta voidaan tutkia haluttua aihetta. (Katso palvelun oma käyttöopastus.)

Vaikka verkkoviestien virtaa ja nettilukemista syytetään pinnallisuudesta, niin totuus on rikkaampi, kuten aina kärjistysten kanssa. Sama kapine tarjoaa myös mahdollisuuden etsiä useita näkökulmia, kaivaa taustoja, kuunnella eri tavoin ajattelevia.

Paperilehti jää täällä yleensä sille huonolle silmäilylle. Nettiä tulee luettua enemmän ajatuksen kanssa. Paperinen tulee vain viikonloppuna. Hieman kannatuksen vuoksi. Ja sen kanssa saa täyden pääsyn digitaaliseen. Saunan uunikin kaipaa kuitenkin oman osansa.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Opeblogi.

Pauliina Venho opastaa mobiiliin tarinankerrontaan (Mobile storytelling)

Pauliina Venhon diaesitys OPPI-festivaaleilta 12.4.2014:


Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Mobile storytelling.

Oppimisratkaisujen eEemeli 2014 -laatukilpailu on ratkennut (eOppimiskeskus)

140410 0189 500x375

Kuva: Joni Kukkamäki

 

Voittajaksi Ovelin Oy tuotteellaan GuitarBots

Vuoden parasta interaktiivisen median oppimisratkaisua etsineen eEemeli-kilpailun tulokset julkistettiin ITK2014-konferenssissa 10.4.2014 Hotelli Aulangolla Hämeenlinnassa. Vuoden parhaan oppimisratkaisun tittelillä palkittiin Ovelin Oy:n GuitarBots. Yleisöäänestyksessä eniten ääniä sai Hawina Productions Oy:n Hawina Language Learning Game.

Kilpailun Parasta Parasta -sarjan voittajana palkittiin Punomo Networks Oy tuotteellaan Punomo.fi / Tee Itse.

eEemeli on alan ainoa kotimainen palkinto

eEemeli-palkinto on ainoa maassamme digitaalisen oppimisen alalla jaettava rahapalkinto. Tänä vuonna kilpailu järjestettiin 13. kerran. Suomen eOppimiskeskus ry:n lisäksi kilpailun järjestämisessä olivat mukana seuraavat yhteistyökumppanit: Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hanke, Teknologiateollisuus ry, Tieke ry, Tietotekniikan liitto ry, HAMK, Hämeenlinnan kaupunki ja Innopark Programmes Oy. Kilpailun arviointiraati muodostui yritysten ja julkisen sektorin e-oppimisen, pedagogiikan ja koulutuksen asiantuntijoista. Raadin puheenjohtajana toimii Rovio Entertainment Oy:n markkinointijohtaja Peter Vesterbacka.

Voittajatyössä ilmeni oppimisen ilo ja hauskuus

Tämän vuoden eEemeli-kilpailun teemana oli Innostu. Onnistu. Opi! Kilpailutöistä arvioitiin pelillisyyden, yhdessä oppimisen ja yhteisöllisyyden lisäksi tuotteiden pedagogista ja teknistä käytettävyyttä sekä kaupallista hyödynnettävyyttä.

Pääpalkinnon voitti Ovelin Oy tuotteellaan GuitarBots.

 

140410 0177 500x323

Kuva: Joni Kukkamäki

GuitarBots on oppimis- ja harjoittelupeli oikean kitaran soittamisen oppimiseen. Peli toimii oikealla kitaralla ja on saatavilla sekä web-versiona että mobiilisovelluksena. Peliä voi käyttää itseoppimiseen tai kitaratuntien tukena. Tuote tarjoaa sisältöä vasta-aloittelijoista aina kokeneisiin kitaransoittajiin. Aloittelijoille ensimmäiset harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden tutustua soittamiseen 300 harjoituksen avulla, kun taas kokeneemmat käyttäjät voivat soittaa pelin vaikeampia harjoituksia ja osallistua viikottaisiin kilpailuihin. GuitarBots tekee kitaransoiton opettelusta motivoivaa ja hauskaa alusta lähtien.

Hawinan kieltenoppimispeli nousi yleisön suosikiksi

Vuoden 2014 eEemeli-kilpailun yleisöäänestys keräsi ennätysmäärän ääniä. Äänistä kolmanneksen nappasi Hawina Productions Oy:n Hawina Language Learning Game.

Hawina Language Learning Game on kieltenoppimispeli, jota pelaaja käyttää puheellaan, keskustellen virtuaalisten pelihahmojen kanssa. Peli koostuu puheella ohjattavista minipeleistä. Ne ulottuvat lyhyistä sanastoharjoituksista tosielämän tilannesimulaatioihin, joissa keskustellaan virtuaalisten pelihahmojen kanssa. Peli vie oppijan matkalle ympäri maailmaa, tarjoten samalla mahdollisuuden tutustua myös vieraiden kulttuurien erityispiirteisiin.  Rohkaisemme oppijoita puhumaan opiskelemaansa kieltä, jotta he tuntisivat olonsa rennoiksi kansainvälisissä ympyröissä, missä kaikki perustuu kommunikaatiotaitoihin.

Parasta Parasta -sarjan voittaja ilahdutti sisältötarjonnallaan

Parasta Parasta -sarjassa haettiin sellaista henkilöä, tahoa tai toimijaa, joka on erityisesti kunnostautunut hyvän oppimateriaalin, verkkokurssin, videoluennon tai muun vastaavan laadukkaan sisällön tuottajana tai tarjoajana. Sarjaan saattoi ilmoittautua itse tai ilmiantaa jonkun toisen tekemän laadukkaan materiaalin.

Sarjan voittajana palkittiin käsityösivusto Punomo.fi. Punomolla on pitkä historia, mutta se on edelleen aktiivinen, kasvava ja kehittyvä yhteisö. Palvelun suuret käyttäjämäärät viestivät hyödyllisyydestä ja sisällöntuottajien määrä innostuksesta. Punomossa on valtava määrä avoimesti lisensoitua ja rekisteröitymättä jaossa olevaa sisältöä ja yhteisö toimii esimerkkinä oppimateriaalin yhteistuotannosta. Palvelu yhdistää oppijat, harrastajat, opettajat ja oppilaitokset. Se myös kannustaa yrittäjyyteen tarjoamalla kauppapaikan itse tehdyille tuotteille. Punomo edustaa pitkän linjan yhteisöä, joka aktivoi, yhdistää ja innostaa sekä tarjoaa jatkuvuutta ja luotettavuutta sisältöjen ylläpitoon.

Lisätietoja
Kilpailukoordinaattori Piia Liikka
Suomen eOppimiskeskus ry
GSM 040 860 1494
sähköposti: piia.liikka[at]eoppimiskeskus.fi

Lisätietoja verkossa
www.eoppimiskeskus.fi/eemeli
www.facebook.com/eEemeli.kilpailu

Pääsarjan loppukilpailijoiden esittelyvideo http://youtu.be/RjF7YL_VqIs
Aiempien vuosien voittajat http://www.eoppimiskeskus.fi/aiempien-vuosien-voittajat

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi http://itk.fi/2014/
eEemeli-teemaseminaari http://itk.fi/2014/ohjelma/teemaseminaari/421

         

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - Uutiset.

Oppimisen monimuotoistuminen ja teknologian haasteet (vierasbloggaus Kaikkialla.fi:ssä) (LEHMÄTKIN LENTÄIS)

Kirjoitin vieraskynä-kirjoituksen Koulu Kaikkialla -hankkeen blogiin. Valitsin kirjoitukseni aiheeksi oppimisen monimuotoistumisen ja teknologian opetuskäyttöön liittyvät haasteet. Samalla se on ajankohtainen kannanotto menossa olevaan keskusteluun.

Kirjoitukseni alku:

Vanha klisee kuuluu, että huomispäivän ongelmia ei ratkaista eilisen menetelmillä. Se kuvaa hyvin tämän hetken opetuksen kehittämisen haasteita. Ihmeteltävän usein mediassa törmää mielipiteisiin, joiden mukaan opetusta ei pitäisi pyrkiä uudistamaan, vaan tulisi pitäytyä vuosisataisessa opetuksen perinteessä. Tällaisiä näkemyksiä kuuluu jopa opettajankouluttajilta, joiden sentään pitäisi olla etukenossa varustamassa kentälle lähteviä opettajia viimeisimmillä alan tutkimustiedoilla ja innovaatioilla.

On puhtaasti teoreettinen kysymys, voitaisiinko opetus yhä järjestää vain oppikirjojen, kynien ja vihkojen varassa – karrikoidusti. Yhdessäkään koulussa ei voida edes harkita sellaista, koska teknologia tunkee luokkahuoneeseen ovista, ikkunoista ja oppilaiden mukana. Joissakin kouluissa tämä tosin yritetään estää keräämällä kännykät tunnin alussa pois.

Vastapainona on onneksi kouluja, joissa luokkahuoneesta pyritään teknologian avulla ulos. Helpoiten se käy kännykän tai tabletin sekä netin avulla.

Lue loppuun tästä

P.S. Samaan aikaan pedagogiikka palaa ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa. Allekirjoittanut on äänessä yhdessä Parkanon Keskustan koulun Arja Pihlajan kanssa perjantaina klo 11-11:30 salissa nro 21, aiheena Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa. Minun osa esityksestä löytyy tästä ja Arjan tästä. Nähdään Aulangolla! :)

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä LEHMÄTKIN LENTÄIS.

Uudet CC 4.0 -lisenssit opetuksessa (Creative Commons Suomi)

Tämä diapakka kertoo tiiviisti uusien CC 4.0 -lisenssien muutokset ja parannukset etenkin opetussektorin näkökulmasta. Creative Commons V4.0 for Education (new) from Jane Park

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Creative Commons Suomi.

eEemeli-kilpailun yleisöäänestys käynnistyi (eOppimiskeskus)

eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu parhaan interaktiivisen median oppimisratkaisusta. Tänä vuonna kilpailun raati on valinnut loppukilpailuun kaikkiaan viisi kilpailutuotetta, joiden joukosta valitaan perinteiseen tapaan myös yleisön suosikki.

eEemeli 2014 -loppukilpailijat

  • AltoGame / Lateral Gallery
  • Futurality
  • GuitarBots
  • Hawina Language Learning Game
  • Tekla Campus

Loppukilpailijoiden esittelyihin voit tutustua osoitteessa www.eoppimiskeskus.fi/yleisoaanestys. Samassa osoitteessa pääset myös äänestämään suosikkiasi.

Yleisöäänestys päättyy 9.4.2014 klo 22. Äänestyksen tulokset julkistetaan ITK-teemaseminaarissa 10.4.2014.

Lisätietoja eEemeli-kilpailusta
www.eoppimiskeskus.fi/eemeli

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - Uutiset.